470 001-9 Beroun 1992´

470 001-9 Praha-Dolní Počernice 1995

470 001-9,470 002 Praha-ONJ 9-7-2007

470 003-5 Praha-Masarykovo n. 9-4-2004

470 003-5 Praha-Libeň 25-8-2004

470 003-5 Praha-hlavní n. 4-4-2006

470 003-5 Praha-Hlavní n. 27-10-2006

470 003 Praha-Libeň ( EKV ) 13-6-07

470 004-3 Praha-Masarykovo 1-1995

470 004-3 Praha-Hlavní n. 11-1-2005

470 004-3 Praha-Libeň ( EKV ) 13-6-07